Wij geloven

Wat wij geloven is samengevat in de twaalf artikelen van het christelijk geloof:

Ik geloof in God de Vader, den Almachtige, Schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere;
Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel;
Op de derde dag wederom opgestaan van de doden;
Opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God de almachtige Vader;
Vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest.
Ik geloof één heilige, algemene Christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen;
Vergeving der zonden;
Wederopstanding van het lichaam;
En een eeuwig leven.

Verder stemmen we in met de drie formulieren van enigheid:

De Heidelbergse Catechismus
De Nederlandse Geloofsbelijdenis
De Dordtse Leerregels.

Wij belijden

De basis van ons geloof is de Bijbel. Dit boek is door mensen geschreven, maar tegelijk door Gods Geest geïnspireerd. (2 Timotheüs 3 : 16)

De kern van het christelijk geloof is dat God de hemel en aarde geschapen heeft en alles wat daarop leeft. Wij geloven dat God de mens geschapen heeft met als doel Hem te verheerlijken en voor de aarde te zorgen.

Door de zonde hebben wij onze relatie met God verbroken en voldoen wij niet meer aan het beeld dat God voor ogen had toen Hij ons schiep. Alle kwaad, ziekte en dood zijn daarvan het gevolg. Maar daar is het niet bij gebleven. God zond Zijn Zoon (Johannes 3 : 16) om ons te behouden. Alleen door het geloof in Hem is er redding mogelijk!

In de Bijbel doet God een dringend appel op ons om Hem te geloven en ons te bekeren, omdat we anders bij de wederkomst van de Heere Jezus Christus, voor eeuwig veroordeeld zullen worden.

Wij geloven dat Jezus Christus de Messias is die in het Oude Testament al beloofd was. De Verlosser en de Knecht van de HEERE. Hij heeft als Lam van God de straf op de zonde van de gehele wereld weggedragen. Hij stierf op Golgotha en is begraven, maar ook weer opgestaan. Na Zijn opstanding is Hij naar de hemel gegaan, waar Hij tot op de dag van vandaag is. Vanuit de hemel regeert Hij de wereld. In de toekomst zal Hij terugkomen om alle dingen op aarde te herstellen en uiteindelijk alle levenden en doden te oordelen en alles nieuw te maken.

Om nu en straks met God te leven in Zijn koninkrijk, vraagt God van ons dat wij in Hem geloven en ons tot Hem bekeren; dat wil zeggen dat wij niet langer ingaan tegen Gods geboden en als we dat toch doen, dit aan Hem te belijden. Hij vergeeft graag! En wil ons dankzij het offer van Zijn Zoon in genade aannemen.

Nadat Christus naar de hemel gegaan is heeft Hij de Heilige Geest naar de aarde gestuurd om het geloof in harten van mensen we bewerken en te versterken. De plaats waar dit gebeurt is onder andere waar mensen samenkomen in Zijn naam. Allereerst in de gemeente, maar ook op avonden waar het Woord open gaat, bij RealTime bijvoorbeeld! Geloven doe je niet alleen, maar samen. Verbonden in Hem.

Wij doen

In de maanden september t/m mei organiseren we (sinds 2011) doorgaans een keer per maand een jongerenavond. Het doel van de jongerenavonden is ‘ontmoeten’. Het gaat daarbij om de ontmoeting onderling, maar niet minder om de ontmoeting met de HEERE. We nodigen een spreker uit die een lezing houdt over een thema. Meestal is dat een onderwerp aan de hand van een Bijbelgedeelte. Er is een pauze waarin het draait om gezelligheid en gesprek. Na de pauze praten we door over de lezing en kun je je vragen stellen! We bidden en zingen samen om God te eren en elkaar te bemoedigen.

Het is ons verlangen dat jonge mensen door middel van de avonden van RealTime eeuwig leven ontvangen door het geloof in Jezus Christus. Dat Gods liefde voor zondige mensen onze harten zal vullen en alle bezoekers zullen beamen: 'Wij hebben hem lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad!'. En dat jonge mensen door deze liefde worden aangewakkerd om Hem te volgen en zich in te zetten voor de opbouw van Zijn Koninkrijk, totdat Hij komt.