Skip to main content

Op D.V. 14 maart wordt opnieuw een RealTime jongerenavond voor jullie georganiseerd. Dit keer hoopt ds. J.C. den Ouden, predikant van de Hersteld Hervormde Gemeente van Sint-Maartensdijk, voor jullie het thema ‘In het water van de doop’ te verzorgen. Dat wil hij doen aan de hand van twee gedeeltes uit de Bijbel, namelijk Mattheüs 28 en Romeinen 6.

Mattheüs 28:
16 En de elf discipelen zijn heengegaan naar Galilea, naar den berg, waar Jezus hen bescheiden had.17 En als zij Hem zagen, baden zij Hem aan; doch sommigen twijfelden.18 En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.19 Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb.20 En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen.

Romeinen 6:
1 Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worde?2 Dat zij verre. Wij, die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelve leven?3 Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in Zijn dood gedoopt zijn?4 Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop in den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden.5 Want indien wij met Hem een plant geworden zijn in de gelijkmaking Zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking Zijner opstanding;6 Dit wetende, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde te niet gedaan worde, opdat wij niet meer de zonde dienen.7 Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde.8 Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij, dat wij ook met Hem zullen leven;

Wellicht ben jij ook gedoopt. Gedoopt toen je nog een klein baby’tje was. Nog niet van zonde bewust. Nog niet bewust van het bestaan van God. Maar het Doopformulier zegt dat we toch in zonden ontvangen en geboren zijn. Als je zo’n lief mooi kindje ziet, denk je misschien wel: dat zal wel meevallen. Maar denk eens terug aan je eigen doop. Wat is er van jou terecht gekomen? Ben jij zonder zonde? Het Woord van God leert ons wat anders. Maar daar moeten we niet in blijven hangen. Hier moeten we verder. We moeten zien op het bloed van Christus! In Hem moeten we leven, in Hem moeten we sterven! In het water van de doop. Je bent apart gezet. Geselecteerd door de drieënige God. Geselecteerd om het Woord te horen! Te horen van het heerlijke feit dat Christus naar deze aarde kwam en wilde lijden om onze zonden. Onbegrijpelijk toch? Maar dat is wat Hij heeft gedaan. De doop spreekt al van grote genade! Ook voor jou.

Wat is dan het gebed in het Doopformulier toch mooi: O Almachtige, Eeuwige God: Gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met den zondvloed gestraft hebt, en den gelovigen Noach, zijn acht zielen, uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard; Gij, die den verstokten Farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door hetwelke de Doop beduid werd; wij bidden U, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat Gij deze kinderen genadiglijk wilt aanzien, en door uw Heiligen Geest uw Zoon Jezus Christus inlijven; opdat zij met Hem in zijn dood begraven worden, en met Hem mogen opstaan in een nieuw leven; opdat zij hun kruis, Hem dagelijks navolgende, vrolijk dragen mogen, Hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde; opdat zij dit leven (hetwelk toch niet anders is dan een gestadige dood) om uwentwil, getroost, verlaten, en ten laatsten dage voor den rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen, door Hem, onzen Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met U en de Heiligen Geest, één enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen.

Hang jij Hem aan met een waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde?

Over die heerlijke doop willen we nadenken. Wat betekent dopen nu eigenlijk? Wat betekent het voor jou? Waarom dopen we kinderen? Kan dat wel?

Je bent van harte welkom met ouders, vrienden, vriendinnen, kennissen, vul zelf maar in! De avond wordt gehouden in de CSG Prins Maurits aan de Koningin Julianaweg 57 in Middelharnis. Vanaf 19.15 uur is de inloop, om 19.45 uur gaan we beginnen. De avond duurt tot ongeveer 22.00 uur. Neem jij je plekje (weer) in op 14 maart?

Ds. J.C. den Ouden