Skip to main content

Op zaterdag 14 oktober 2023 hielden we onze 2e jongerenavond alweer van dit nieuwe seizoen! Dit keer in de Prins Maurits. Door ziekte kon ds. A. Simons niet komen spreken. Gelukkig had hij zelf voor een vervanger gezorgd, in de persoon van ds. P.C.H. Kleinbloesem. Zo kon de avond toch nog doorgaan! Daar zien we ook als bestuur de hand van de Heere in. Hij wil dat Zijn Woord wordt verspreidt, ook op Goeree-Overflakkee.

Het thema werd wat gewijzigd, namelijk naar ‘Voor wie is de hemel en voor wie is de aarde straks?’. Ds. Kleinbloesem zette uiteen wat nu eigenlijk het Koninkrijk der hemelen is. Hij merkte op dat wanneer je het hebt over het Koninkrijk van God, dan is wedergeboorte daarvan het begin. Dat is het moment wanneer je deel krijgt aan dit Koninkrijk. Dit Koninkrijk beperkt zich niet tot landsgrenzen, maar dit Koninkrijk bestaat uit personen. Er zijn drie vormen om dit Koninkrijk van God te onderscheiden:

Ten eerste is dit Koninkrijk van God er altijd al geweest, want God de Heere regeert. Wat dat aan gaat hoeft het Koninkrijk niet meer te komen, want het is er al. Satan kan veel macht hebben, maar God staat daar boven. In de eerste hoofstukken van Genesis zien we dat God als het ware de hele schepping aan de voeten van Adam en Eva legt, om erover te regeren. Door de zondeval hebben Adam en Eva de schepping aan de voeten van de duivel gelegd. Daarom wordt het ook wel de overste van deze eeuw en tijdperk genoemd. Als Jezus verzocht wordt in de woestijn, zegt de duivel dat hij alle koninkrijken aan Zijn voeten zal leggen, alsof hij de eigenaar daarvan is. En dat is dus gedeeltelijk waar. Satan is de koning van deze eeuw. Maar God geeft gelijk antwoord in Genesis 3: Ik zal satan verslaan.

In Openbaring 5 zien we de boekrol, verzegeld met zeven zegels. Deze boekrol is het eigendomsdocument van de aarde. En wie is waardig om die in bezit te nemen en te openen. Johannes verwacht de Leeuw uit de stam van Juda, maar hij ziet een geslacht Lam. Het Lam van God dat geslacht is op Golgotha, Hij is het waard om alles te ontvangen.

Als Jezus op aarde is, geeft Hij regelmatig aan dat het Koninkrijk der hemelen dichtbij is gekomen. Hij openbaart Zichzelf als de Messias, de Verlosser. Het Koninkrijk komt lokaal naar het volk van Israël. Dit is de tweede vorm van Gods Koninkrijk. Maar het volk verwerpt Hem. We zien een kantelpunt in Mattheüs 12. De Joodse leiders noemen Hem een duivel en daarna begint Jezus in gelijkenissen te spreken zodat ze het niet meer begrijpen. Mattheüs 21, de gelijkenis van de boze wijngaardeniers, daarin is de boodschap dat vanwege het ongeloof het Koninkrijk van God hen wordt afgenomen en aan anderen wordt gegeven.

En dat zegt iets over de derde vorm van God Koninkrijk. Het Koninkrijk van God is nu op alle plekken waar mensen zijn die Jezus hebben aangenomen als Heere en Heiland van hun leven. Daarbij is het belangrijk dat het Koninkrijk der hemelen niet hetzelfde is als de kerk. Gods Koninkrijk laat zich niet beperken tot een instituut, maar openbaart zich in harten van mensen en delen het uit in hun cirkel van invloed.

Hoe kunnen we de tijden duiden? Mattheüs 23 spreekt daarover. Als God de draad weer oppakt met Israël, en Israël tot inkeer komt en zich zal bekeren, dan zal het moment van de wederkomst spoedig zijn. Daarom: kom Heere Jezus, kom haastig, Maranatha!

We hebben een gezegende avond mogen ontvangen, waarin ook veel vragen loskwamen vanuit de jongeren. Daarvoor Hem alle eer!

Vanwege de werkzaamheden in het buitenland van ds. Kleinbloesem is de lezing offline gehaald. Als je de lezing toch terug wil luisteren, neem dan contact op.