Skip to main content

Ben je een kuddedier van de wereld of volg je God? De engelen bedekken hun aangezicht voor God, hoe heilig moet God dan wel niet zijn.

God is heilig, daar valt niet aan te tornen. God is heilig in Zichzelf. God is de Heilige, dat kan je van niemand zeggen. Iets heilig noemen kan alleen maar, omdat het verbonden is met de Heilige God. Jesaja zag God als Koning (Jesaja 6: 5), Zijn kleding daalt vanuit de hemel tot de tempel. Waar woont God? In het Oude Testament in de tempel. Nu, God ziet ons. Hij wil ons ontmoeten. Jesaja ziet de Heere in Zijn blinkende heiligheid. Als God in ons midden is, dan is Hij er wel zo. Dan zijn wij op heilige grond.

De engelen omringden God. Jesaja ziet die engelen als gevleugelde gedaanten. Ze bedekken hun gezicht voor de Majesteit van God. God is God. Zelfs de hemelse engelen bedekken hun gezicht en voeten. God is heilig. Heilig, heilig, heilig. Twee keer is een bevestiging. Drie keer is overduidelijk (Jesaja 6:2-3).

Als je verlangt om bij deze God te horen, dan moet je ook iets hiervan herkennen. Jesaja ziet zijn eigen zondigheid in het licht van Gods heiligheid. Hoeveel zonde zit er niet in ons? God laat ook meteen merken dat er verzoening is. Verzoening, daar gaat het om. Hij is een verzoening voor onze zonden. Jesaja verlangt één ding, dat is om beschikbaar te zijn in de dienst van God. Ik ben God en niet een mens, de Heilige (Hosea 11:9). God is geen mens. God sluimert of slaapt nooit. God is in alle opzichten volkomen. In alle opzichten is Hij de totaal andere. Aan Hem is niemand gelijk. God heeft dit over Zichzelf gezegd. Alles is doortrokken van Zijn heiligheid. Je kunt nooit ruim genoeg over Gods liefde spreken, want ook die is heilig. Alles van God is heilig.

De Heilige is in ons midden. Zo kan God weer bij mensen wonen. God wil wonen te midden van Zijn volk. Immanuel, dat betekent God met ons. Hij is een verzoening voor onze zonden, daarom kan Hij in het midden van ons wonen. God wil bij ons wonen, dat kan door de verzoening van de Heere Jezus. Kom in ons hart, Heere Jezus. Wees heilig, mensen en voorwerpen kunnen alleen maar heilig zijn als ze met God verbonden zijn. Wij kunnen alleen heilig zijn door de verzoening van de Heere Jezus. Het is door het geloof alleen. Daardoor ben je heilig. Heilig ik? Niet heilig door onszelf. Alleen heilig als je verbonden bent met de Heere Jezus. God wil je apart zetten door de heilige doop. Heilig is niet dat je geen zonden meer doet. Als je aan de Heere Jezus verbonden bent, dan mag je weten dat die zonden zijn verzoend. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Niet God dienen en nog een ander. Alleen God dienen. Breek met de zonde! Laat de Heere Jezus alles voor je zijn. Heilig ben je als je van de Heere Jezus bent. Als je toegewijd bent, zoek je de omgang met de Heere. Heel concreet ook in de keuzes, die je maakt. Zonder heiligmaking zal niemand de Heere zien. Hij heeft alles gegeven. Werkelijk alles. Is Hij het dan ook niet waard? Van wie ben je er één? Dat is aan je te zien. Dat is er één van Christus. Wees heilig, want Ik ben heilig.

 

Vragen:

Soms val ik mezelf zo tegen. Zo vaak niet het evangelie gedeeld. Mag ik de opdracht wees heilig weer volledig bij God terugbrengen me de vraag of Hij wil zorgen dat ik heilig in dit leven zal mogen worden, zo ver God het wil?

Heilig zijn heeft niet zozeer te maken met wat je doet, maar aan wie je verbonden bent. Waar ligt de focus? Hoe houdt je de Heere Jezus zoveel mogelijk voor ogen? Omgang met God wordt zichtbaar in het leven. Hoe laat ik mij elke dag weer vullen met wie de Heere voor mij is. Laat de praktijk aan de Heere over. Hij zal zorgen dat ons leven vrucht draagt als we aan Hem verbonden zijn. Voortdurend laten vullen bij de bron en dat wordt zichtbaar in ons leven. Alertheid: Heere, waar wilt u mij gebruiken? Als ik een mens in nood ontmoet, leer mij wat ik zeggen moet. Diep afhankelijk. Reken er dan op, dat de Heere ook mensen op je weg brengt.

U noemt een aantal keer dat we ons moeten verbinden aan Hem, hoe doen we dat?

Verbinden aan God is diep afhankelijk zijn van God. Verbinden: Bijbel open, luisteren naar Zijn stem.

In het Oude Testament wordt meer gesproken over een vertoornt God en in het Nieuwe Testament meer over de liefde, namelijk in de komst van de Heere Jezus naar deze aarde, in het verzoenend lijden en sterven. Maar toch is in het Oude en Nieuwe Testament God dezelfde. Is het in het Oude Testament meer bedekt of op een andere manier. Hoe moeten we dat zien?

Heiligheid plaatsen tegenover Zijn liefde, maar de heiligheid doortrekt ook Zijn liefde en staat niet tegenover elkaar. God is ook liefde, zoals alleen God het kan zijn. De Heere Jezus heeft het meest over de hel gesproken. Iedereen die niet in de Heere Jezus geborgen is, wacht de toorn. De tabernakel is een voorbeeld van de Heere Jezus. Daarin kwam God al dichtbij en is ook in de Heere Jezus tot vervulling gekomen.

Is volmaakt hetzelfde als heilig zijn? Net als God zegt in Zijn Woord: Wees volmaakt gelijkerwijs Mijn Vader volmaakt is…?

Volmaakt en heilig kun je heel dichtbij elkaar houden. Volkomen in harmonie, zoals God het heeft bedoeld. De heiligheid van de Heere Jezus wordt je toegerekend.

Hoe kunnen wij volmaakt en heilig zijn in een onheilige omgeving? Bijvoorbeeld op het werk waar het er onheilig en goddeloos aan toe gaat?

Van wie ben je er één?  God zorgt ervoor dat er iets van je uitgaat. Concreet keuzes maken. Dat wordt zichtbaar. Ben je aan de Heere Jezus verbonden? Je bent ook geheiligd. De Heere Jezus is gegeven tot heiliging. In Hem is alles te vinden (1 Korinthe 1:30).