Waarom wil RealTime jongeren bereiken?

RealTime wil de boodschap van heil en redding voor zondaren bekend maken door lezingen te organiseren voor jongeren.

RealTime wil jongeren wijzen op de weg om te komen tot een levend geloof in de God van de Bijbel door het verlossingswerk van de Heere Jezus Christus. RealTime wil jongeren stimuleren en helpen om een leesbare brief van Christus te zijn. RealTime wil de saamhorigheid onder christelijke jongeren bevorderen.

Hoe wil RealTime jongeren bereiken?

RealTime wil op een ontspannen en sfeervolle wijze contactmomenten realiseren, waarbij middels ontmoeting, gezang, gebed, woord en beeld, discussie en de mogelijkheid tot (anonieme) vragen een interkerkelijk platform ontstaat voor de jongeren. RealTime wil de jongeren bereiken bij voorkeur in een taal en stijl die aansluit bij de jongeren en op een neutrale locatie is. De wens is dat de jongeren zich thuis voelen op de avonden van RealTime.

Op welke grondslag?

De grondslag van RealTime ligt in de Bijbel als Gods onfeilbare Woord en aanvaardt Jezus Christus als Gods Zoon, die door Zijn verzoenend lijden en sterven de enige weg is tot behoud. De inhoud van de lezingen is gebaseerd op Bijbelse waarden als dienstbaarheid, verantwoordelijkheid, liefde en respect tegenover de naaste. De realisering van deze waarden geschiedt uit liefde tot God en tot de naaste vanuit een persoonlijk geloof in Jezus Christus van iedere medewerker van RealTime. De verkondiging van het woord: wet en evangelie dient in evenwicht te zijn. Alle uitspraken gedaan tijdens de activiteiten van RealTime dient aan Gods Woord getoetst te kunnen worden. Als middel voor de geloofsoverdracht in catechese, prediking en onderwijs putten de sprekers van RealTime uit de Bijbel en de drie formulieren van enigheid.